หัวจดหมาย


 

การเลือกพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย

-  เลือกความหนาของกระดาษได้ตามความต้องการ เริ่มต้นที่ 70แกรม

-  เลือกพิมพ์ 1 หรือ 2 สี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเหมาะสมของคุณ

-  เข้าเล่มกาวหัวเล่มละไม่เกิน 100 แผ่น

-  ขนาดมาตรฐานทั่วไป 21 x 21.97 cm. (A4)