นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วิธีการพื้นฐานในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

Bookandbox Co.Ltd ได้กำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำระบบบริหารจัดการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Bookandbox offset print) ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาระบบของเรา พร้อมการสื่อสารนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปยังบุคลากรทุกคนของบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการของบริษัท พนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานโครงการระยะสั้น และพนักงานชั่วคราว) ตลอดจนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. Bookandbox Co.Ltd จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายและยุติธรรมเท่านั้น

2. เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรง เราจะระบุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลติดต่อ และขอการยินยอมจากคุณ เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการอื่น เราจะประกาศ
วัตถุประสงค์ที่เราต้องการใช้งานข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ พร้อมรายละเอียดในการติดต่อ

3. คุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Bookandbox Co.Ltd หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีบางบริการที่เราไม่สามารถมอบให้แก่คุณได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Bookandbox Co.Ltd จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางบริการที่เรามีให้ (ซึ่งรวมถึงการตอบกลับข้อสอบถามของคุณ) แก่คุณได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

1. Bookandbox Co.Ltd จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาและธุรกรรมที่ตกลงไว้ระหว่างคุณและบริษัทฯ

2. Bookandbox Co.Ltd อาจได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้รับคำสั่งจากบริษัทลูกค้า และจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้จนกว่าจะส่งคืนข้อมูลนั้นกลับไปยังบริษัทลูกค้าหรือลบออกจากระบบของเรา

3. บางครั้งเราอาจได้รับรายชื่อหรือรายนามผ่านการจัดหาเชิงธุรกิจหรือทำเนียบนาม

4. Bookandbox Co.Ltd จะไม่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ 
แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมจากคุณ
ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่:

 • ปรัชญา ความเชื่อ หรือศาสนาของบุคคล
 • เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความพิการทางร่างกาย/จิตใจ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางสังคม
 • สิทธิของแรงงานในการจัดระเบียบ การร่วมเจรจาต่อรอง หรือกิจกรรมที่กระทำร่วมกัน
 • การเข้าร่วมในการประท้วง การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิ์ทางการเมืองอื่นๆ
 • การรับการรักษาทางการแพทย์หรือพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 1. Bookandbox Co.Ltd จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการตามข้อสัญญาและธุรกรรมที่ตกลงไว้ระหว่างคุณและบริษัทฯ
 2. Bookandbox Co.Ltd จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความสนใจของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่เกี่ยวเนื่องของเรา
 3. บางครั้ง Bookandbox Co.Ltd อาจได้รับมอบหมายจากบริษัทลูกค้าให้ประมวลผลข้อมูลหรือดำเนินกิจกรรมลักษณะอื่นๆ ในนามของบริษัทลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยเป็นผลมาจากกิจกรรมข้างต้น จะถูกใช้สำหรับกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว Bookandbox Co.Ltd และบริษัทลูกค้าจะมีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงในการรักษาความลับ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อของบริษัทลูกค้าหรือรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ
 4. Bookandbox Co.Ltd จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ข้อมูลนั้น (โดยไม่มีการระบุเป็นรายบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการนาวิเกตของผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา
 5. การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่เราใช้รายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านโปรแกรมการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ระยะยาว เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการตรวจสอบ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น ตลอดจนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

 

 

5. เราจะเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเมื่อใด

ตามกฎระเบียบนั้น Bookandbox Co.Ltd จะต้องไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 1. เมื่อเราได้รับการยินยอมจากคุณ
 2. เมื่อเราว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมได้ เพื่อให้บริการที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา
 3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับมาโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบรวมกิจการหรือการถ่ายโอนอื่นๆ ทางธุรกิจ
 4. เมื่อมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นร่วมกับบุคคลที่ระบุไว้ (โปรดดูที่ข้อ 7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน)
 5. เมื่อเราได้รับคำสั่งตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 6. เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และการได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 7. เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณสุขหรือส่งเสริมสวัสดิภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และการได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 8. เมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น หรือองค์กรที่ภาครัฐมอบหมายให้ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด แต่การได้มาซึ่งการยินยอมจากคุณอาจเป็นการขัดขวางการดำเนินกิจการดังกล่าว
 9. เพื่อยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมจากลูกค้า:
  ในบางครั้ง Bookandbox Co.Ltd อาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าแก่บุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือของ Bookandbox Co.Ltd และผู้จัดจำหน่าย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้แก่บุคคลที่สาม ตลอดจนวิธีการให้ข้อมูล และวิธีขอให้ยุติการให้ข้อมูลดังกล่าว

6. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

Bookandbox Co.Ltd จะใช้การป้องกันในเชิงบริหารจัดการ ทางเทคนิค ส่วนบุคคล และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. Bookandbox Co.Ltd จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น และดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การดัดแปลงแก้ไข หรือ
  การรั่วไหลของข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมายได้โดยสมบูรณ์
 2. พนักงานของ Bookandbox Co.Ltd จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
 3. ในกรณีที่ Bookandbox Co.Ltd ว่าจ้างบริษัทต่างๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังจะใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา:

คุกกี้
เว็บไซต์ของ Bookandbox Co.Ltd ใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ คุณในครั้งถัดไปที่คุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และอำนวยความสะดวกมากขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณมีการโต้ตอบกับเราเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการได้รับคุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า บริการบางอย่างอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณ หากปิดใช้งานคุกกี้

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

Bookandbox Co.Ltd อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้าร่วมกับบริษัทในเครือฯ 
ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตที่เรามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

8. คำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คุณสามารถขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีในครอบครองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลของคำขอนั้นและขอให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ตามความจำเป็น
 2. คุณสามารถส่งคำถามหรือแจ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบได้
 3. Bookandbox Co.Ltd จะตอบกลับคำขอดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล เราได้จัดตั้งหน่วยงาน
  ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection Office) เพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นการเฉพาะ

 โปรดทราบว่า คำขอที่ดำเนินการทางโทรศัพท์อาจมีการบันทึกการสนทนา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อคำขอของคุณ

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ:
Personal Information Protection Office
1/1 ซอยเพชรเกษม 25  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 064-283-1833
เวลาทำการ: วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.30 น.