งานรีปริ้นท์

งานรีปริ้น (REPRINT) หรือ งานพิมพ์ซ้ำ

งานพิมพ์รีปริ้นนั้นไม่สามารถพิมพ์ให้สีเหมือนเดิมได้ 100% แต่สามารถพิมพ์ให้ใกล้เคียงกับสีของงานเดิมได้
โดยงานที่พิมพ์รีปริ้นนั้น โทนสีจะยังอยู่ในโทนสีเดิม แต่จะมีความอ่อนเข้มแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ข้อจากัดหรือตัวแปลที่สาคัญ ลูกค้าต้องเข้าใจว่างานพิมพ์เลย์รวม 
เป็นงานพิมพ์เพื่อลดต้นทุนให้กับทางลูกค้า เรื่องสีที่ลูกค้าต้องการจึงไม่สามารถกำหนดได้ 100% 

ดังนั้นถ้าหากลูกค้าเน้นเรื่องความตรงของสีเป็นสำคัญ แนะนำแจ้งขอราคาเพิ่มเติมจากฝ่ายได้เลย
(ทั้งนี้งานพิมพ์รีปริ้นลูกค้าต้องแนบตัวอย่างเก่ามาด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เทียบสีในการพิมพ์) 

ตัวอย่างตามรูป

โรงพิมพ์ Bookandbox

โรงพิมพ์ Bookandbox

โรงพิมพ์ Bookandbox