ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ

เงื่อนไขวิธีการชำระเงิน

1. ยืนยันสั่งผลิตมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน (ยอดเงินน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี) 

และชำระส่วนที่เหลือในวันนัดส่งมอบสินค้า

2. การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น

3. กรณีที่งานพิมพ์เรียบร้อย สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่มารับสินค้า หรือ ไม่ให้ทางบริษัท ฯ จัดส่งสินค้า ภายใน 7 วัน  

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาใด ๆ หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่สั่งผลิต

4. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)

5. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*การรับประกันการเคลมงาน ต้องตรวจสอบภายใน 7 วัน 

เนื่องจากบางกรณีลูกค้าบางราย นำสินค้าไปใช้แล้วหลายเดือนถึงมาแจ้งปัญหา 
ส่วนหนึ่งอาจเกิดปัญหาการเก็บรักษาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าจากฝ่ายผลิตของบริษัท

*ลูกค้าต้องชำระยอดค้างและรับสินค้าภายใน 7 วัน 
สาเหตุเนื่องจากงานอาจเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดได้ 
เช่น จัดส่งบริษัทนอกคลาดเคลื่อน หรือสตอคสินค้าเต็มพื้นที่

*เงื่อนไขต่างๆฝ่ายขายต้องแจ้งให้กับทางลูกค้ารับทราบ

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ

 

1.ลูกค้าทำการสั่งสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยพร้อมโอนเงินมาที่บัญชีบริษัทโกลเด้น ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัดเลขที่บัญชี 037-8-97350-3 ธนาคารกสิกรไทย
(ตามแบนเนอร์ของทางบริษัทเท่านั้น) พร้อมส่งสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินให้กับทางพนักงานฝ่ายขายที่ดูแล
เพื่อเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มสินค้าที่ทางลูกค้าได้มีการใช้บริการ
(ทุกครั้งก่อนชำระเงินกรุณาตรวจสอบยอดการชำระ ต้องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยหรือไม่
เนื่องจากจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการโอนเงินขาด หรือโอนเงินเกิน )

 

2.ทางบริษัทฯจะดำเนินการเปิดเอกสารใบกำกับภาษี ให้กับทางลูกค้าหลังจากที่ทางลูกค้าได้มีการแจ้งหลักฐานการโอนเงินกับทางพนักงานฝ่ายขาย
และทางบริษัทฯจะเปิดบิลใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าแจ้งหลักฐานการโอนเงินให้กับทางฝ่ายขายเท่านั้น
เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถเปิดใบกำกับภาษีให้กับทางลูกค้าตรงวันได้ถ้าในกรณีที่ลูกค้าแจ้งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินล่าช้าหรือไม่ตรงกับวันที่ชำระเงิน
(ทุกครั้งก่อนออกเอกสารใบกำกับภาษีทางบริษัทฯ รบกวนทางลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ในการเปิดเอกสารใบกำกับภาษีให้ถูกต้องชัดเจน
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการออกเอกสารผิด เพื่อเป็นการเซอร์วิสลูกค้าในส่วนของข้อมูลเพื่อลูกค้าจะใช้นำไปการยื่นภาษีต่างๆ)

 

3.กรณีที่ลูกค้ามีการ หัก ณ ที่จ่ายกับทางบริษัท ทางลูกค้าจะต้องออกเอกสาร โดยระบุวันที่ในเอกสารตรงกับวันที่ลูกค้าชำระเงิน
(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง ในกรณีที่ทางลูกค้าโอนเงินเต็มจำนวนมาให้ แล้วต้องการหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง)

 

4.ถ้าในกรณีที่ทางลูกค้า มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ จ่าหน้าซองถึงแผนกบัญชี
เพื่อที่จะให้ทางบัญชีตรวจสอบข้อมูล เพื่อที่จะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีตัวจริงให้กับทางลูกค้าผ่านไปรษณีย์
หรือ วันที่ส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า โดยที่ทางบริษัทฯจึงขอรบกวนให้ทางลูกค้าระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารมาพร้อมกับเอกสาร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
มาพร้อมกันเพื่อเป็นการจัดส่งที่อยู่ให้ลูกค้าภายหลังโดยถูกต้องตามที่ทางลูกค้าเป็นผู้แจ้ง
เอกสารใบกำกับภาษีจะจัดส่งไม่เกิน 3-7 วันทำการหลังจากที่ทางบริษัทฯได้รับเอกสาร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
(ถ้ากรณีลูกค้าเป็นนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ต้องการหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทจะจัดส่งบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
พร้อมสินค้าที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าในวันที่ครบกำหนดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า)